Privacy Policy avg

Rijschool For You gevestigd aan de J. Slagter Dingsdagtuin 21 1705hv te Heerhugowaard,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij willen hierover graag in het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Rijschool For You.

Ook deze website wordt beheerd door Rijschool For You. Bij bezoek aan deze website kan Rijschool For You gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Rijschool For You uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:
https://www.rijschoolforyou.nl
J. Slagter Dingdagtuin 21
1705 HV  Heerhugowaard
Tel: 0725718661
info@rijschoolforyou.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rijschool For You verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Kandidaatsnummer CBR
 • E-mailadres
 • IBAN rekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rijschoolforyou.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rijschool For You verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • je lidmaatschap te kunnen verwerken en aan te kunnen melden bij het CBR ( centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Rijschool For You analyseert jouw gedrag leergang via een app (plango) op de website om daarmee de website te verbeteren en af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rijschool For You neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rijschool For You) tussen zit.
Rijschool For You gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rijschool For You bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rijschool For You verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.Rijschool For You blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rijschool For You gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Rijschool For You gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics, Google Adsense

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rijschool For You en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rijschoolforyou.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Rijschool For You wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rijschool For You neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met ledenservice via info@rijschoolforyou.nl

Website

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Rijschool For You is het mogelijk dat de informatie die op Rijschool For You wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten in de verwerking van gegevens kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Beweringen en uitingen, geuit in interaktieve onderdelen van Rijschool For You zijn die van de auteurs, bezoekers, leden en niet (noodzakelijkerwijs) van de beheerders (webmasters) van Rijschool For You

Alle informatie, produkten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Rijschool For You of met de tijdelijke onmogelijkheid om Rijschool For You en alles binnen haar domein te kunnen raadplegen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Rijschool For You verkregen is. Rijschool For You staat aldus niet garant voor de juistheid van informatie welke te vinden is binnen haar domein (op de homepage). Verwijzingen naar internetsites, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de Rijschool For You. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsites waarnaar verwezen wordt, kan Rijschool For You nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. Rijschool For You verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks

© Copyright

De beheerders van Rijschool For You behouden zich het recht voor ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst- als beeldmateriaal. Al de informatie op Rijschool For You, zowel tekst- als beeldmateriaal, is copyright van Rijschool For You en mag pas gebruikt worden door derden na toestemming van de webbeheerders van Rijschool For You

Plaatsen van reacties/gebruik van formulieren

Hieronder volgen de spelregels voor het reageren op artikelen op deze site of het gebruik van formulieren:

 • Op het reactieformulier moet u ook een geldig e-mailadres achterlaten.
 • Dit emailadres wordt slechts gebruikt om het emailadres te verifiëren en om in contact te komen met de persoon van de reactie, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden of een reactie terug te geven.
 • Reacties onder een overduidelijk valse naam, bijvoorbeeld die van een bekende Nederlander, worden verwijderd.
 • Door te reageren op een artikel maakt u uw mening kenbaar.
 • Wees niet onnodig kwetsend…..laten we het leuk houden!
 • De reactie moet over het onderwerp van het betreffende artikel gaan.
 • Nietszeggende reacties worden verwijderd.
 • Discriminerende, seksistische of racistische opmerkingen zijn niet toegestaan. Deze reacties worden meteen verwijderd.
 • Formuleer uw reactie kort en bondig, zodat de lijn van de discussie voor anderen te volgen blijft.
 • Het openbaar maken van privacygevoelige gegevens van derden in reacties is niet toegestaan. Adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van derden worden dus verwijderd.
 • Reclame- of propaganda-uitingen (inclusief hyperlinks daarheen) worden verwijderd.
 • Bij reacties waarin concreet bedreigingen worden geuit tegen personen of groepen personen, kunnen wij aangifte doen.
 • Het onnodig invullen van contact- en/of inschrijfformulieren is niet toegestaan.
 • Het achterlaten van reclameboodschappen via contactformulier is niet toegestaan en wordt ook gezien als SPAM
 • In alle andere gevallen beslist de webmaster of ander bevoegd persoon over de reacties

Bij het niet naleven van bovenstaande, kan tot gevolg hebben dat de persoon wordt geblokkeerd op basis van IP adres.

WhatsApp chat